SASC/MHYC Short Sprint Series 2012 - sportsailingphotography

Shere Khan, SHR 2012

Shere Khan